Trammelant in vakbondsland

Het gedraai in de FNV-leiding over het wel of niet opgeven van de acties tegen de hogere AOW-leeftijd, heeft slechts tot weinig reacties geleid. Die schaarse reacties zijn dan ook veelal nog tamelijk onvoldoende, om niet te zeggen zwak. Het her en der bepleite vertrek van Jongerius zou weliswaar bevredigend zijn na haar gezwabber. Maar in de kern zou daarmee buitengewoon weinig veranderen.

De hele zaak begon afgelopen vrijdag. Toen kondigde FNV-voorzitter Jongerius in een interview aan dat ze zich neerlegde bij de verhoging. Omdat er een meerderheid in de Tweede Kamer inzat voor de regeringsbeslissing, zat er weinig anders op. Snel erna kwam het FNV-bestuur met een brief om die indruk weg te nemen: de acties gaan gewoon door. Vaandelvlucht, gevolgd door verwarring alom.

Van de kant van kritische FNV-ers klinkt tegengas. Egbert Schellenberg bijvoorbeeld, van FNV Vecht voor je Recht, vermoedt dat veel FNV-leden zich met dit gedoe wel af zullen vragen of Jongerius en de FNV “de weg kwijt” zijn. Hij zegt dat de brief, waarin FNV-bestuurders aankondigen wél door te gaan met de acties, geschreven is onder druk: “Inmiddels hebben de hoofdbesturen van Abvakabo FNV, FNV BOndgenoten en FNV Bouw one FNV-vooritter gedwongen een geamenlijke verklaring te ondertekenen”…, namelijk de zojuist genoemde brief.

“Deze brief aan de leden maakt in ieder geval duidelijk dat de acties wel degelijk doorgaan is januari”, stelt Schellenburg vast met kennelijke opluchting.

Maar de brief maakt tegelijk duidelijk dat het in die acties gaat om wijzingingen in het kabinetsplan, en niet om het van tafel krijgen ervan. Dat is wel degelijk een forse stap terug, en het is niet juist om dat te verzwijgen. Maar Schellenberg is zelf FNV-bestuurder: collegiale loyaliteit heeft het wellicht gewonnen van de hoogst noodzakelijke openhartigheid. Maar ook de Internationale Socialisten, die het betoog van Schellenburg op haar website plaatsen, laten een kritische kanttekening erbij helaas achterwege. Het laat zien hoe riskant het is om ons gezichtsveld teveel te beperken tot wat er binnen de vakbondsstructuren speelt. 

Dat neemt niet weg dat de aangekondigde acties zin kunnen hebben. Maar het is dan intussen nodig om binnen die komende acties te werken aan het terugdraaien van die stap terug: een onverzettelijk néé tegen de hogere AOW-leeftijd dient de inzet te blijven.

Schellenberg dring erop aan dat Jongerius vertrekt. “(D)e geloofwaardigheid van  AGnes Jongerius is na deze zoveelste uitglijder volkomen weg en eennnieuwe voorzitter is toch echt de beste optie.” Dit geluid is meer te horen. Op Kritisch Links bijvoorbeeld, een belangwekkend weblog waar na maanden comateue stilte gelukkig weer leven komt.

Een artikel over de zaak legt vooral de uiterst beperkte opvatting van democratie die Jongerius kennelijk hanteert, op de snijtafel. Parlement heeft besloten, verder protest zinloos. Zelfs een liberaal gaat nog niet o ver, die erkent dat mensen gewoon pressie van buiten het parlement –  vanuit het ‘maatschappelijk middenveld’ – kunnen uitoefenen om de besluitvorming te beïnvloeden. Jongerius, zo sneert de auteur, plaatst zich nog réchts van dit soort liberalen. Ook de schrijver van dit artikel vindt dat Jongerius beter kan gaan. “Als ze nou eens echt consequent was zou ze ontslag nemen als voorzitter van een volgens haar overbodige club als een vakbond maar dat is waarschijnlijk teveel gevraagd”, luidt de slotzin.

Een vertrek van Jongerius zou inmiddels wel eens vrij dichtbij kunnen zijn. Op Nu.nl lees ik: ” ‘ Positie Jongerius onder druk’ “. Morgen komen bondsbestuurders bijeen. In een soort spoedberaad, zo beweert het AD. Gewoon, om de strategie voor de komende tijd vast te stellen, zo zegt de FNV in een reactie. En van breed gedragen onvrede over Jongerius zou volgens de vakbondsfederatie ook al geen sprake zijn. In de stellige ontkenning ligt al haast een erkenning besloten. Het is zoals in de financiële wereld: als een bank laat weten dat er ruim voldoende geld in kas is, en dat er helemaal geen problemen zijn, dán wordt het tijd om je spaarcenten er snel van af te halen. Ik zou geen euro inzetten op het aanblijven van Jongerius.

Is daarmee het leed geleden? Welnee. Wat Jongerius in onhandige uitspraken laat weten, is naar alle waarschijnlijkheid wat haar medebestuurders ook denken. Die vinden het alleen niet slim om dat nu al zo luid te zeggen. Maar de hele koers van de FNV wekt al enige tijd de indruk dat ze gericht is op het bijschaven van het beleid d rond de hogere AOW-leeftijd, niet op het stoppen ervan. Om dat bijschaven kansrijker te maken – zo is waarschijnlijk de inschatting – is druk nodig, ook actie. Om daar een redelojke opkomst voor te krijgen is het echter wer niet slim om te eggen dat de kern van de zaak, wat de FNV-top betreft, al is prijsgegeven. Dus wordt ons and in de ogen gestrooid met acties-gaan-door-verhalen, en  dus krijgt arme Agnes op haar kop omdat zij zegt wat de rest nog even onder de vakbondspet houdt.

Vervanging van Jongerius door bijvoorbeeld Henk van de Kolk betekent vervanging van een onhandig opererende vooritter door een wat sluwere. Dát Jongerius binnen de vakbeweging ten val gebracht  wordt vanwege haar stommiteiten is niet verkeerd. Maar tot een steviger vakbondskoers zal dat op zichzelf niet leiden, en tot effectief verzet nog minder. Dat vergt beweging, georganiseerde beweging, van arbeiders  en solidaire mensen zélf – ongeacht de samenstelling van de hoge regionen in de vakbondshiërarchie.

Advertenties

2 Responses to Trammelant in vakbondsland

 1. Patrick Meeuwisse schreef:

  Van: “Dianne Pools”
  Datum: 23 december 2009 17:18:55 GMT+01:00
  Aan: “Dianne Pools”
  Onderwerp: Overleg delegatieleiders BR en hoofdbestuur

  Beste bondsraadsleden,

  Vandaag vond overleg plaats tussen de delegatieleiders van de bondsraad en het hoofdbestuur. In de bijlage vind je de conclusies van dat gesprek.

  Ik wens jullie fijne feestdagen!

  Met vriendelijke groet,

  Henk van der Kolk

  Bericht aan de bondsraadsleden van woensdag 23 december 2009

  Vandaag vond een overleg plaats tussen delegatieleiders van de Bondsraad en het hoofdbestuur. Gesproken is over de strategie en koers van de komende acties, en over kritiek die er is op Agnes Jongerius.
  Geconcludeerd is, dat er binnen de FNV geen inhoudelijke verschillen zijn over de koers. Ten slotte heeft de Bondsraad op 11 december moties goedgekeurd waarin wordt opgeroepen actie te voeren om de kabinetsplannen van tafel te krijgen, met een zwaar accent op de richting waarover nog een wetsvoorstel ingediend moet worden,nl. de zware beroepenregeling.
  De FNV is een stevige lobby gestart om de zware beroepenregeling om te buigen in een regeling, waarmee mensen met een lager inkomen zonder strafkorting op 65 jaar met pensioen kunnen gaan. Dit zijn vaak de mensen die al vroeg begonnen zijn met werken, zwaar werk hebben, en een kortere levensverwachting.
  Deze koers is afgelopen weekeinde nog eens bevestigd door de voorzitters van FNV Bouw, AbvaKabo en onze bond, alsmede Agnes Jongerius.
  Dat was nodig, omdat in de publiciteit de indruk was ontstaan dat we ons neerleggen bij de verhoging van de AOW leeftijd.

  Er is ook gesproken over de kritiek binnen Bondgenoten op het voorzitterschap van Agnes Jongerius. Conclusie van het overleg met de delegatieleiders was, dat er kritiek is op het functioneren van Agnes Jongerius, maar dat haar positie niet ter discussie staat.
  Henk van der Kolk: “Alle aandacht moet nu gericht zijn op de strijd tegen de plannen van het kabinet. Het zou enorm jammer zijn als deze strijd door interne strijd verzwakt zou worden, ik ben dan ook blij dat deze discussie met een duidelijke conclusie afgesloten kon worden. Zo’n strijd leidt tot verdeeldheid in de achterban –ook in de brede FNV- en opzeggingen van leden. Daar spinnen kabinet en werkgevers garen bij, en dat kunnen we echt niet gebruiken.”

  Binnen het delegatieleidersoverleg is de afspraak gemaakt, dat het onwenselijk is dat bondsraadsleden over bovenstaande in de publiciteit treden. Als er pers belt, wordt dringend gevraagd die naar persvoorlichting door te verwijzen. (woensdag: José Kager, 0653898515, donderdag Marco van Moort 0302738257)

  Hier mijn reactie:

  De delegatieleiders van de sectoren Metalektro, Handel, Diensten, Industrie, UGO, Vervoer, Agrarisch Facilitair, Metaal & Techniek, tezamen vormend de delegatieleiders van de Bondsraad, het hoogste orgaan van FNV Bondgenoten, hebben zich vandaag weer aardig in het pak laten naaien. Chapeau voor Henk van der Kolk, petje af.
  In de eerste plaats was deze bijeenkomst louter en alleen bijeengeroepen om het geroep van aftreden van Agnes de kop in te drukken. Dat blijkt uit een (interne) email van Henk the Master, van 21 december 2009. Maar goed, halve waarheden vertellen mag schijnbaar op dat nivo. De agendapunten “strategie en koers van de komende acties”blijken niet veel meer geweest te zijn dan een beaming van Henk van der Kolk dat de motie van Vervoer van 11 december 2009 volledig zal worden uitgevoerd. Hoe en wat is nog een raadsel.
  Even terug naar Agnes. De commotie rond haar functioneren en haar uitlatingen in de pers is niet van vandaag, en ook niet van gisteren. Volgens een aantal mensen heeft zij in maart 2009 al een te grote broek aangetrokken door triomfantelijk naar buiten te treden, roepend: de 67 jaar is van tafel! En: 67 jaar, dat ga ik niet meemaken!
  Voorlopig is er niets van tafel, en maakt zij alles mee. Een wanhoopspoging om een en ander in de SER te regelen, wordt op voorhand door (top)kaderleden als onhaalbaar ingeschat. Haar eigen adviseurs, en medebestuursleden Wilna Wind, Peter Gortzak en Leo Hartvelt, zien dit schijnbaar anders, want door haar niet te stoppen stemmen zij in met deze (fatale) strategie. In dat licht gezien, zouden zij zich eveneens op hun positie moeten beraden. En datzelfde geldt voor de voorzitters van FNV Bondgenoten, ABVA Kabo en FNV Bouw, zolang die haar blijven steunen.
  Waarom zijn de delegatieleiders nu in het pak genaaid? Wel, doordat zij genoegen hebben genomen met de redenering van Henk van der Kolk dat het nu niet het juiste moment is om de voorzitter van de Vakcentrale, van de FNV dus, naar huis te sturen. Dit zou de bond verscheuren. Alsof dat nu al niet het geval is! En wanneer is het wel een goed moment? Er liggen altijd dossiers met open einden, er is altijd wat aan de hand in de polder, niemand is onmisbaar en onvervangbaar, iedereen kan morgen onder de tram komen of tegen een auto aan lopen, vertel mij, wanneer is het wel een goed moment?
  Daarnaast heeft Henk van der Kolk beloofd dat er een diepgaand onderzoek gedaan zal worden naar wat er allemaal is mis gegaan, maar pas wanneer de AOW discussie is verstomd. Ofwel wanneer het wetsvoorstel is aangenomen door 2de en 1ste Kamer. Bij leven en welzijn en een nog zittend Kabinet zijn we dan minstens een jaar verder. En zal niemand er nog aan denken dat er een onderzoek moest komen.
  Verder lag er op tafel de wens van de delegatieleiders of in ieder geval een aantal van hen, om een extra Bondsraadsvergadering te beleggen op woensdag 6 januari 2010. Vergeten werd door deze delegatieleiders, dat een nee van het Hoofdbestuur weleens hun kant op kon komen, en hebben zij dan ook niet de wijsheid gehad te acteren volgens art. 21 sub 3 van de Statuten. Daarin staat dat een verzoek van 1/10de van de Bondsraadsleden, schriftelijk ingediend, binnen 2 weken gehonoreerd moet worden en dat de vergaderdatum uiterlijk binnen 4 weken van dat verzoek (art. 21 sub 4) moet worden vastgesteld. Dat had nog altijd een week eerder dan de extra Bondsraad van 27 januari 2010 geweest, die trouwens wordt belegd wegens het niet hebben kunnen afwerken van de agenda van 11 december 2009.
  Wel, zij kregen een NEE op hun mondelinge verzoek. Waarom laat zich raden. Het Hoofdbestuur wil de hele kwestie het liefst laten betijen, hoe meer tijd, hoe minder ergernis nog. Daarnaast woog zwaar dat Agnes op 5 januari 2010 een indringend gesprek heeft met de werknemers van Bondgenoten op de Varrolaan in Utrecht. Wat dat te maken heeft met een extra Bondsraad op de 6de is mij overigens een raadsel.
  Wat is nu het gevolg van dat (schijnbaar) vruchtbare overleg van vandaag? In ieder geval dat de delegatieleiders door hun gedrag van vandaag een (groot) deel van de last en kritiek op Agnes, nu zelf in hun rugzakjes hebben zitten, en zij mogen nu uitleggen aan de rest van hun delegatie, hoe het zo heeft kunnen komen. En de andere delegatieleden, allen topkaderleden van FNV Bondgenoten, mogen dit vervolgens weer uit gaan leggen aan de gewone leden. Knap hoor!! Henk van der Kolk heeft kans gezien om een legertje mensen aan te stellen als brandweerlieden tegen wil en dank, om het vuur veroorzaakt door Agnes te blussen. Dat zij (de brandweermannen) daar zelf brandwonden aan gaan overhouden, beseffen ze schijnbaar nog niet.
  Was dit allemaal te voorzien? Welzeker wel. Het is een aloude truc van werkgevers, en nu dus ook van Hoofdbestuurders, en de truc heet simpelweg: iemand anders voor je karretje spannen!! Jou opzadelen met hun probleem!!
  Jij bent wel vervangbaar, maar de voorzitter niet.
  Wat hadden de delegatieleiders nog kunnen doen? Behalve vasthouden aan het vertrek van minstens de voorzitter van de Vakcentrale, hadden de delegatieleiders al met een alternatief moeten komen. Met namen van mensen die de opengevallen plaats(en) zouden kunnen opvullen. Niks geen verscheurde bond, gewoon een slecht functionerende voorzitter vervangen door een oorlogsofficier. Dan kweek je respect bij je leden, en dan stroopt eenieder de mouwen op.
  Ik vrees dat de top van de vakbeweging nog steeds niet overtuigd is van hun falen, en dat er nog meer opzeggingen moeten komen voordat men de kop uit het zand haalt. 1 Voordeel heeft de strategie van Henk van der Kolk wel voor de leden, hoe langer hij mee blijft rijden in hetzelfde rijtuig als Agnes, hoe groter de kans dat zij hem zal mee sleuren in haar val. Afijn, volgend jaar mag hij CAO technisch al met prepensioen, dan wordt hij 60, misschien is ie wel toe aan een beetje rust….

  Wat er nu verder gaat gebeuren staat in de sterren, maar ik denk niet dat de strijd al gestreden is. Ik denk dat werkend en niet-werkend Nederland op een zeker moment massaal de strijd zal aangaan met dit kabinet van onvermogen. En dan lijkt het mij niet logisch dat 1 van de 4 voorzitters, te weten Jongerius, (FNV Federatie), Snoeij, (ABVA Kabo), Kerstens, (FNV Bouw) of van der Kolk, (Bondgenoten), de menigte zullen toespreken. Want de boter zal van hun hoofden afdruipen. En dat is toch geen gezicht, zeg nou eerlijk?

  Patrick Meeuwisse
  Ex-kandidaat Hoofdbestuur

 2. Klaas Schutter schreef:

  Beste Patric,dat Agnes in verkeerde vogorde, inhoudelijk zwak en ook niet de boodschap van de meerderheid van de werkende klasse weet te vertalen is waar. Echter, om hier de conclusie aan te verbinden dat de hele TOP van de Bonden fout is lijkt mij kort door de bocht, Agnes, en ook Henk van der Kolk waren op de Coolsingel in hun toespraken oprecht(lichaamstaal en emotie liegen niet) Maar waar het om gaat is volgens mij het vogende:

  1. De Bonden (lees werknemers)zullen op korte termijn precies aan moeten geven wat zij niet willen en deze boodschap met alle middelen communiceren. Vooral geen oplossingen(meer) proberen te bedenken.

  2. Vervolgens DE KRACHT VAN DE BONDEN TONEN MET ALLE MIDDELEN EN ALLE BEROEPSGROEPEN.

  3.Dwing werkgevers precies aan te geven of zij al de plannen van Donner wel zo goed vinden.

  4. Bekijk vervolgens of er nu wel fatsoenlijke afspraken te maken zijn, waar een meerderheid van de leden zich wel in kan vinden.

  Vergeet niet dat de politiek zich zal laten beinvloeden, de vraag is dan ook hoe massaal en effectief kunnen de Bonden nog opereren. Met een verscheurde Bond en onderling geruzie wordt volgens mij de kans kleiner om iets te bereiken.

  Het is dus zaak de gelederen zeker op dit moment goed gesloten te houden, het zal op de komende vergaderingen gaan blijken of er draagvlak is en komt en wat de intenties van het bestuur zijn. Kritiek is er genoeg maar we moeten wel verder en wat zien te bereiken is mijn idee.

  Natuurlijk zijn er genoeg politieke stromingen die steun zoeken onder bondsleden (dat mag) vergeet echter niet dat de gemiddelde werknemer alleen een fatsoenlijke CAO wil en niet door wil werken tot hij neer valt. Stakingen en met spandoeken de straat liever niet. De kunst is de zwijgende meerderheid te mobiliseren en in beweging te brengen. Tot nu toe is het zo dat de meerderheid alleen maar klaagt en scheld op de onmacht van de Bonden en de draai van Wouter Bos en een groot deel van zijn Partij.Welnu, het is volgens mij nog te vroeg voor eindconclusies.

  Tot slot,het bestuur van de Bonden moet de rol van de media niet onderschatten. Kortom, Formuleer je boodschap, huur een goede communicatie stateeg in en laat je niet langer afslachten door het communicative gepruts van Agnes.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: