Bestuur en zelfbestuur in Brabant

dinsdag 19 april

Met kennelijke voldoening en trots gaat de SP deelnemen aan het provinciebestuur in Brabant. Andere deelnemers aan het College van gedeputeerde staten: het CDA en de VVD. Degene die het college in elkaar heeft helpen sleutelen door de onderhandelingen aan te sturen: Hans Wiegel, VVD-icoon. Jules Iding gaat namens de SP in dat bestuur zitten. Hij zegt: “Met de hulp van de partij – raadsleden, wethouders en actieve leden in heel Brabant – ga ik laten zien dat de SP in het bestuur van de provincie echt het verschil kan maken.” Zaterdag 16 april besloten op een SP-bijeenkomst 133 van de 135 van de aanwezige SP-ers groenlicht te geven voor deze provinciale regeringsdeelname. Een volgende heilloze stap naar inkapseling en verder afstand nemen van  linksradicale ambities en doelen is gezet. Voor verzet tegen onrecht kunnen we nóg minder bij de SP, beter de Sociaaldemocratische Partij genoemd, terecht dan tevoren. De PVV – buiten het bestuur gebleven, en daardoor met handen vrij – heeft nog méér ruimte om te profiteren van ongenoegen, de protest een rechtse draai te helpen geven. Het is een nare, kwalijke ontwikkeling.

Hoezeer de SP een doodgewone middle of the road bestuurspartij geworden is, valt op te maken uit toelichtende woorden van de aanstaande SP-gedeputeerde. “Aan mij de taak om  samen met alle actieve SP-ers te laten zien dat de SP kan besturen op provinciaal niveau en het bestuur dichter bij de mensen te brengen.” Dat zijn de twee klassieke parlementaire pretenties van vrijwel élke partij, en er is níéts links aan. Laten zien dat je kunt besturen is een kwestie van competentie, van bekwaamheid. Dat willen VVD-ers ook, en CDA-ers, en zelfs PVV-ers, hoezeer velen van hun die ook hun best lijkten te doen om de onbekwaamheid tot hoogste norm te verheffen. En de linkse kritiek op Rutte is ook niét: ‘hij kan niet besturen, dat kan de SP béter’, of zoiets. De linkse kritiek zou moeten zijn: hij bestuurt tegen onze rechten en belangen en idealen  in, hij bestuurt verkéérd. Van hogerhand kán dat trouwens ook niet anders.

Sterker: een serieus links z wíl helemaal geen competent bestuur boven zich. het bestuur, dat wil zeggen de overheid, staat immers boven ons, vertrapt dagelijks onze rechten, houdt ons er subtieler of minder subtiel onder. Elk bestuur van bovenaf is onze vijand, en dat geld t ongeacht de politieke kleur ervan. En ik geef de voorkeur aan vijandenn die níét competent zijn, ik heb graag ondeskundige ministers, blunderende staatssecretarissen, hoge ambtenaren die van toeten noch blazen weten, generaals die te dom zijn om voor de duvel te dansen, en ja, ook gedeputeerden die het verschil tussen notulen en notarissen niet kennen en van hun bestuurlijke arbeid door puur onvermogen een bende maken. Hoe incompetenter het bestuur, hoe zwakker onze tegenstander, en hoe groter de kansen om met effectief en slim verzet onze belangen eigenhandig en rechstreeks te verdedigen. Ik wíl dus helemaal geen SP die laat zien dat ze kan besturen. Een SP die níét kan besturen is veel nuttiger. Als ze dan samengaan met ene VVD en een CDA die dat ook  niet kunnen, en als ze dan vorotdurend ruzie maken, wordt het zowaar nog leuk ook. Wat we immers nodig hebbnen is niet: bestuur-van-bovenaf. Wat we nodig hebben is zélfbestuur. Onze competentie, die doet er toe, van die van hun hebben we vooral lást. Incompetentie bovenaan? I love it!

Dan het tweede argument: het bestuur dichter bij de mensen brengen. Daar  heb ik ook weinig mee, om soortgelijke redenen. Het staatsbestuur is een vijandelijke macht, en is verbonden met de evenzeer vijandelijke macht van de ondernemersklasse. Willenw e die macht dichtbij ons hebben? Ik ken landen waar het bestuur érg dicht bij de burger staat, waar door het bestuur betaalde en geïnstrueerde mensen de burger dagelijks op de huid zitten, met afluisterapparatuur en spionnen om ze in de gaten te houden, met salvo’s van traangasgranaten en munitie als de burgers groepsgewijs uit de pas beginnen te lopen. Het Syrische bestuur staat, juist de laatste weken, opvallend dícht bij de burger, soms zelfs vrijwel oog in oog. Ik zou de Syrische demonstranten juist wat meer afstand gunnen. De huidige nabijheid ervan is te vaak letterlijk levensgevaarlijk.

Ja, ik weet dat ik overdrijf. De SP wil geen politiestaat. Maar het hele argeument van afstand tussen bestuur en burger is verkeerd, misplaatst, dáár gaat het me om. Het gaat er niet om hoe dicht bestuursmacht bij de bevolking staat. Het gaat om de aard van de verhouding tussen bestuur en bevolking. Bestuurt het bestuur ons? Dan is er een tegenstelling, dan staan bestuur en bevolking tegenover elkaar, en dan kies ik vanuit de bevolking tegen het bestuur. Of beschikken wij, de mensen, de bevolking, over het bestuur? Dan is er sprake van zelfbestuur, en niet meer van staatsgezag en overheid. De SP werkt in het eerste model: een bestuur dat bepaalt over onze levens, met eventueel wat inspraak voor ons maar met de macht van bovenaf opgelegd. Ik kies voor het tweede model, en stel me dus op tegende SP-keus. Hoe dichtbij of veraf het bestuur-van-bovenaf bij de burger staat, is helemaal geen principezaak, maar wat meer afstand is vaak wél zo aangenaam.

Intussen staat de noodzaak van protest, verzet en het opbouw van alternatieve structuren en netwerken ook in Brabant op de agenda. SP-ers kunnen er natuurlijk voor kiezen om dáár aan mee te doen, ook als ze daarmee hun brave bestuurders voor de voeten lopen. Plaatselijk neemt de SP ook wel degelijk initiatieven die steun verdienen, en wat mij betreft dan ook krijgen. Zo is er een petitie gestart tegen bezuinigingen op buurthuizen in Breda. Inderdaad, de plaatselijke SP is initiatiefnemer daarvoor. Maar in Breda zit de SP dan ook gewoon waar ze zou horen als het een echt linkse strijdorganisatie was: in de oppositie, tegenover een collge van B&W wvan CDA,  D 66, GroenLinks en de VVD. In Breda heeft de SP de handen vrij om protestgeluiden te laten horen. Steun aan deze petitie, door ondertekening en door andere, liefst wel steviger activiteiten om deze bezuiniging te blokkeren, is een goede zaak.

Maar we gaan niet wachten op de SP, en ons verzet niet afhankelijk maken van steun uit die richting. Gelukkig zijn er diverse onafhankelijke initiatieven die uitbouw en versterking goed kunnen gebruiken. een voorbeeld daarvan is Georganiseerde Weldaad, een groepering die in eigen woorden “bestaat uit mensen met verschillende overtuigingen die wekren aan a oplossingen en alternatieven voor een eerlijker en betere wereld.” Georganiseerde Weldaad is actief in Tilburg, met bijvoorbeeld een weggeefwinkel, en is betrokken bij ondersteuning van kraakactiviteiten, en doet nog wel meer. Dit soort dingen zie ik als nuttige zaken, als verzameling kleine stappen – niet om de ‘het bestuur dichter bij de burger te brengen’ – democratische prietpraat – , maar als versterking van de positie van ‘burgers’ zélf tegenover de machten die ons eronder houden, als stukjes zélfbestuur-in-opbouw – met de SP op provinciaal niveau helaas als déél van één van die machten.

Advertenties

10 Responses to Bestuur en zelfbestuur in Brabant

 1. Leroy schreef:

  Hoi Peter,
  Dankjewel voor dit betoog, het is belangrijk dat mensen zien dat de SP niet (meer?) opkomt voor de rechten van de arbeider. In geen zin is dit nieuws, maar nog steeds hebben teveel mensen het geloof dat de SP enig (langdurig en diepgaand) verschil kan maken door in het bestuur van de gemeente, provincie of het rijk plaats te nemen. Niks van dat alles, de SP is, net als de PvdA al veel langer, een gewone partij zoals alle anderen, en dient dus enkel en alleen de heersende klasse, slechts met meer snoepjes om de arbeiders zoet te houden.
  Het is niet voor het eerst dat de SP samen met de VVD in een bestuur gaat zitten. Ook in Heerlen hebben ze dit geflikt na de “grote overwinning” van Jan M.. Geen wezenlijke veranderingen zijn daaruit voortgekomen, men kan zelfs stellen dat het erop is achteruitgegaan… Nu weet ik beter, maar destijds had ook ik de hoop dat de SP iets zou kunnen veranderen. De teleurstelling volgde niet veel later, samen met de desillusionering.

  Niets anders dan verzet en opstand, van onderaf georganiseerd, kan de waanzin van dit systeem stoppen en het kapitalisme doen kapseizen. Volg het voorbeeld van die moedige Tunesiërs, Egyptenaren, en andere vrijheidsstrijders uit die regio, vecht voor je rechten, geloof niet in de sprookjes van de Partij voor Vervolging en Vreemdelingenhaat, stop de waanzin die wij kapitalisme noemen.

 2. Emil schreef:

  “Ja, ik weet dat ik overdrijf. De SP wil geen politiestaat.”

  Ja, je legt de klemtoon inderdaad verkeerd. Het gaat niet om “politiestaat” verschijningen in de discussie over het “bestuur dichter bij de mensen brengen”. Een vergelijking met Syrië gaat dan ook volledig mank.

  Waar het om gaat is de bevolking het idee te geven dat ze iets te vertellen hebben. Waarom zou je je immers verzetten tegen een overheid die “van jou” is, middels demonstraties, etc? Daar zijn toch de “geijkte wegen” voor binnen het parlementaire stelsel?

  Dát is het probleem: Een “inkapseling” als het ware van de gehele bevolking. Dat is ook de kwalijke rol die de SP nu inneemt tov de rest van de arbeidersbeweging en iets wat de vakbondsbureaucratie sterkt in haar positie van “polderen”. Niet zozeer de rol die de partij zélf inneemt in het bestuur, dat is nog te overzien, maar de illusie die het verlengt bij de rest van de bevolking (en zeker SP kiezers/leden) mbt het systeem. Een volledige miseducatie van activisten if there ever was one.

  • peterstorm schreef:

   Heeft niets te maken met verkeerde klemtoon van mij. En ik vergelijk Syrië ook niet met de SP, ik gebruik Syrië enkel om iets duidelijk te maken over aftsnd burger-bestuur. Ik gebruik gewoon een polemisch middel – een overdrijving, inderdaad, een vergelijking die in een koel wetenschappelijk betoog misplaatst zou zijn, maar dit is geen koel wetenschappelijk betoog maar een polemische tirade – om duidelijk te maken dat afstand tussen bevolking en bestuur helemaal de kwestie niet is. De afstand kan groot zijn of klein, de kern is: besturen wij? Of wórden wij bestuurd? In dat tweede geval heb ik de bestuurders graag op rúíme afstand, en niet al te dichtbij.

   Met je lange afsluitende alinea’s ben ik het in grote lijnen eens, op de slotzin na. Van ‘miseducatie van activisten’ is geen sprake, dat zou suggereren dat de SP zich vergíst, een verkeerd míddel inzet. Maar dat is niet zo, het middel klopt bij het doel, dat echter allang niet meer een werkelijk emancipatorisch doel is. Sociaal-democraten op weg naar sociaal liberale politiek, dat is the name of this game. De SP staat niet voor een verkeerde weg naar hetzelfde doel. De SP heeft een ander doel, en kiest daarvoor passende middelen. Aan activisten zelf de taak om los te komen uit het idee dat de SP zich enkel maar vergíst.

   • Emil schreef:

    Ik geef ook geen droog wetenschappelijk verhaal. Polemieken zijn prima, maar ze moeten wel ergens op slaan.

    En wat betreft de miseducatie van activisten: Het punt was niet zozeer dat de SP zich vergist. Inderdaad gebruikt de SP haar actieve leden cynisch als soepkartrekkers of vrijwillige postbezorgers voor de partij. Wel geen eigen mening graag, dan hoepel je maar op.

    Het punt was dat dit misbruik is. Niet vanuit het standpunt van de partij, maar wel vanuit de positie van iedere rechtgeaarde socialist met een beetje rood bloed. Er is dus “miseducatie” in de zin dat de SP leiding er niet naar streeft om activisten te vormen dmv strijd en debatten, maar enkel om haar eigen “politiek merk” beter uit de verf te laten komen.

    Ik hoop dat dat wat verduidelijkt.

   • peterstorm schreef:

    Ik denk ook dat wat ik zei – polemisch – ergens op sloeg, en dat heb je niet onderuit gehaald wat mij bettreft. Mijn punt was gewoon: afstand burger-bestuur is niet de issue. Of de nabijheid nu gaat via inkapseling gaat of via geweersalvo’s, het gaat van boven naar beneden, en wij zijn de klos. Dáár zat m’n punt, bewúst op overdreven manier neergezet. En dat punt houd ik staande, en ik zie bij jou geen argument dat dát weerlegt, hoe valide je opmerkingen verder ook zijn.

    Over die miseducatie. Ja, het is ‘misbruik’ als je het socialistische doel als norm stelt. Maar ik denk dat dit voor de SP te veel eer is: de partij streeft allang geen socialistisch doel meer na, als ze dat ooit heeft gedaan, en de SP de maat nemen alsof ze dat wél doet, houdt nog steeds illusies in stand. De SP afmeten vanuit ‘de positie van iedere rechtgeaarde socialist’, en dan concuderen dat ze niet aan onze normen voldoet, is best – maar precies hetzelfde geldt voor elke burgerlijke partij. En ik ga de VVD ook geen ‘miseducatie van activisten’ verwijten… De SP opereert, in haal officiële hoedanigheid althans, steeds meer als een doodgewone burgerlijke partij. Gepraat over ‘miseducatie’ vertrekt vanuit een verwachtingspatroon dat de SP ‘beter zou moeten weten’ en ‘mensen niet zou mogen misbruiken’ – hetgeen voor personen binnen de SP zo kan zijn, maar hetgeen voor de partij als geheel een illusie is. De SP doet haar werk helaas vaak uitstékend. Het is alleen werk dat tegen óns werk ingaat.

    En het gaat hier, denk ik, niet om wederzijdse verduidelijking van bedoelingen. Het gaat werkelijk om een verschillende kijk op de SP, en op de rol van partijen sowieso..

   • peterstorm schreef:

    Misschien had ik er bij moeten zeggen dat mijn opmerking over Syrië sarcastisch was bedoeld, en in die zin niet helemáál een serieus argument (maar wél terzake en legitiem in de context van dit type betoog, naar mijn mening). Strekking: het klein maken van de afstand bestuur-burger is niet altijd prettig, kijk naar naar Syrië waar die afstand fysiek momenteel vaak gríézelig klein is… Spottend bedoeld was het, en ik dacht dat mensen dat wel zouden zien.

 3. Emil schreef:

  Meanwhile in Utrecht…

  De statenfractie van de SP is woedend op Groen Links

  omdat de partij de komst van zeer grote stallen mogelijk heeft gemaakt. De SP wilde dat met een motie tegehouden, maar coalitiepartij Groen Links ging daar niet in mee. GroenLinks was eerder wél fel tegenstander van grote boerenbedrijven. Fractievoorzitter Mineur van de SP vindt dat kiezersbedrog. “GroenLinks is altijd onze strijdmakker geweest in de strijd tegen de megastallen en nu is de partij om. Nu mogen de megastallen er toch komen.” Volgens waarnemend fractievoorzitter en boerenbedrijven mogen volgens haar groeien en dat is volgens haar iets heel anders dan het bouwen van een megastal. Op RtV Utrecht kan men recht op de site een poll invullen  http://www.rtvutrecht.nl/ om aan te geven of je GL kiezersbedrog gepleegd heeft of niet.

  Iets met potten en ketels schiet me te binnen…

 4. Jorein Versteege schreef:

  Onze Sociaaldemocratische Partij is ”volwassen” geworden. De bourgeoisie kan dik tevreden zijn. Eerst de PvdA, toen GroenLinks en nu de SP. De leden van de bourgeoisie kunnen trots op zich zelf zijn. In slechts 20 jaar is het hun gelukt om van de PvdA een neoliberale partij te maken, GroenLinks uit de socialistische wateren te lokken en de SP over te halen om sociaal democratisch te worden.

  Ik vraag me af hoe het zo ver heeft kunnen komen. De val van de Sovjet Unie zal zeker een grote rol gespeeld hebben. Veel mensen geloofde in de leugen dat de Sovjet Unie een ”socialistische” staat was. Na de ondergang van het stalinisme, hebben blijkbaar veel linkse mensen hun geloof in een socialistische samenleving opgegeven.

  Dat is vooral te merken bij de leiding van de PvdA, GroenLinks en SP. Ze geloven allemaal in het parlementarisme en de illusie van compromissen en coalitiepolitiek.

 5. NOalCalcioModerno schreef:

  En om maar bij Jorein aan te haken gaat de uitverkoop (voor wie nog zo ontzettend er in geloofde, dan) door: Hoppetee ’t provinciebestuur van Zuid-Holland in! Samen met de VVD, CDA en D’66. “Zorgvuldig gekozen tegengewicht”? Woehahahaa! Dat ’t zo snel zou gaan kon ik zelfs niet fantaseren.
  Springen bij de PVV al de champagnekurken?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: